Регламент

РЕГЛАМЕНТ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ»

РЕГЛАМЕНТ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ»

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Регламенті наведені терміни вживаються у такому значенні:
Третейський суд – це самостійний, недержавний, постійно діючий третейський суд при АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» (надалі – Асоціація), структура якого визначається Положенням «Про постійно діючий Третейський суд при АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ».
Регламент Третейського суду (надалі – Регламент) – це затверджені Асоціацією процесуальні правила вирішення спору (розгляду третейської справи) в Третейському суді, що є невід’ємною частиною третейської угоди, укладеної між сторонами.
Третейська угода – це угода, укладена між сторонами про передачу на розгляд Третейського суду всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер.
Третейський розгляд – процес вирішення спору і прийняття рішення Третейським судом, який починається з моменту порушення провадження по третейській справі, та закінчується винесенням рішення Третейським судом, або ухвали у відповідних випадках, передбачених цим Регламентом.
Третейський суддя (надалі – Суддя) – фізична особа, яка включена до Списку третейських суддів Третейського суду (надалі – Список суддів) рішенням компетентного органу управління Асоціації. Правовий статус третейського судді визначається Положенням «Про постійно діючий Третейський суд при АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ».
Склад Третейського суду (надалі – Склад суду) – це один або будь-яка інша непарна кількість Третейських суддів, які обрані або призначені відповідно до цього Регламенту для розгляду конкретного спору (третейської справи).
Компетентний суд – це місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи складом Третейського суду.
Сторони Третейського розгляду позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред’явили відповідний позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, до яких пред’явлено вищезазначені позовні вимоги.

Стаття 2. Завдання Третейського суду та організація третейського розгляду
справ

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного, об’єктивного розгляду та вирішення спорів відповідно до вимог закону. Порядок третейського розгляду справ Третейським судом визначається чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про третейські суди», та цим Регламентом. Регламент може містити положення, які хоча прямо й не передбачені Законом України «Про третейські суди», але не суперечать загальним принципам організації та діяльності Третейського суду, визначеним цим Законом та Регламентом, і є необхідними для належного здійснення Третейським судом повноважень з третейського вирішення спорів.

Стаття 3. Принципи організації та діяльності Третейського суду

Третейський суд утворюється та діє на принципах:
1) законності;
2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону;
3) конфіденційності;
4) рівності всіх учасників Третейського розгляду перед законом і третейським судом;
5) змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
6) обов’язковості для сторін рішень Третейського суду;
7) добровільності утворення Третейського суду;
8) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
9) арбітрування;
10) самоврядування;
11) всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;
12) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.
Як виняток з принципу конфіденційності, Третейський суд має право публікувати рішення з окремих справ без зазначення сторін, товарів та послуг, які стали предметом спору, з метою узагальнення судової практики. Опублікування рішень із зазначенням справжніх даних щодо сторін та предмету спору можливе лише з дозволу сторін третейського розгляду.

Стаття 4. Законодавство, що застосовується Третейським судом

Третейський суд при вирішенні спорів керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами, зокрема Законом України «Про третейські суди», та цим Регламентом. Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, застосовує норми права інших держав. У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, Третейський суд за аналогією закону застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого, Третейський суд застосовує аналогію права чи керується торговими звичаями або звичаями ділового обороту, якщо останні за своїм характером та змістом властиві спірним відносинам.

Розділ 2

ПІДСТАВИ ПЕРЕДАЧІ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Стаття 5. Підсудність спорів Третейському суду

До Третейського суду можуть звертатися юридичні та фізичні особи. Третейський суд може розглядати будь-який спір між сторонами, який виникає з цивільних та господарських правовідносин договірного і позадоговірного характеру та віднесений до його компетенції нормами Закону України «Про третейські суди» та інших актів чинного законодавства України.

Стаття 6. Підвідомчість справ Третейському суду

Третейському суду підвідомчі будь-які справи, що належним чином передані йому, за винятком обмежень, встановлених нормами Закону України «Про третейські суди».

Стаття 7. Третейська угода

Третейський суд приймає справу до розгляду за наявності між сторонами спору дійсної третейської угоди про передачу спорів до Третейського суду. Третейська угода може також містити спеціальні положення з окремих процесуальних (процедурних) питань, стосовно яких цей Регламент дозволяє сторонам на власний розсуд та за взаємною згодою відступати від його приписів. В разі, якщо третейська угода містить положення, що суперечать нормам цього Регламенту, застосовуються положення Регламенту Третейського суду.

Стаття 8. Форма третейської угоди

Третейська угода вважається укладеною, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами або якщо така угода укладена шляхом обміну листами, телеграмами, повідомленнями з використанням електронних засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію волевиявлення сторін, а також шляхом направлення відзиву на позовну заяву, в якому одна із сторін підтверджує наявність третейської угоди, а інша проти цього не заперечує. Третейська угода може мати вигляд Третейського застереження, що міститься безпосередньо у договорі (контракті). Посилання у договорі (контракті) на документ, який містить положення про передачу спору до Третейського суду, визнається третейською угодою (застереженням), за умови, що такий документ укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору. Третейське застереження, що є частиною договору, має автономний характер та повинно тлумачитися як угода, що не залежить від інших умов договору.

Стаття 9. Компетенція Третейського суду

Сторона має право заявити клопотання про відсутність компетенції Третейського суду у спорі до початку вирішення справи по суті. Питання про наявність або відсутність формальних підстав передачі кожної конкретної справи на розгляд складу суду, включаючи питання про наявність чи відсутність третейської угоди, а так само законодавчих заборон щодо третейського розгляду справи з такого спору вирішує Голова Третейського суду. Ухвала Голови Третейського cуду щодо питань наявності або відсутності компетенції Третейського суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Розділ 3

ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВІ

Стаття 10. Порядок подання позовної заяви та доданих до неї матеріалів

Позивач подає позовну заяву та додані до неї документи до Секретаріату Третейського суду. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії документів, що додаються до неї, відповідно до кількості сторін справи. Днем отримання позовної заяви вважається день вручення Секретаріату Третейського суду позовної заяви, а в разі відправлення її поштою - дата штемпеля поштового органу місця відправлення на конверті. До подання зустрічного позову застосовуються такі ж самі правила, як і до подання позовної заяви. Третейський суд приймає зустрічну позовну заяву, якщо між нею та первинною позовною заявою наявний правовий зв’язок та якщо їхній спільний розгляд призведе до більш швидкого та правильного розгляду спору.

Стаття 11. Зміст позовної заяви

У позовній заяві повинні зазначатися:
1. Назва Третейського суду;
2. Дата подання позовної заяви;
3. Найменування, код ЄДРПОУ та адреси сторін, що є юридичними особами, прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації (проживання) і місце роботи, ідентифікаційний номер сторін, що є фізичними особами;
4. Прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, у випадках, коли позов подається представником;
5. Посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
6. Зміст вимог, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці, розрахунок вимог;
7. Обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують;
8. Перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви.
Позовна заява має бути підписана позивачем або його представником. При підписанні позовної заяви представником позивача обов`язковим є прикладення належним чином засвідченої копії документа, що засвідчує повноваження такого представника. В одній позовній заяві може бути об’єднано кілька позовних вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Стаття 12. Документи, що додаються до позовної заяви

До позовної заяви додаються:
1. Документи, що підтверджують наявність третейської угоди (застереження) між сторонами;
2. Документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог;
3. Документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява підписана представником позивача;
4. Документ, що підтверджує сплату позивачем третейського збору відповідно до Положення «Про Третейські витрати та збори», за виключенням випадків відстрочення терміну сплати третейського збору.

Сторони можуть посилатися на документи чи інші обставини, які вони подадуть чи викладуть у подальшому при розгляді справи, про що окремо зазначається у позовній заяві.

Стаття 13. Визначення ціни позову

Ціна позову визначається:
1. У позовних заявах про стягнення грошової суми – такою грошовою сумою;
2. У позовних заявах про витребування майна – ринковою вартістю такого майна;
3. В інших позовних заявах майнового характеру – розміром заявлених майнових вимог.
Якщо позовні вимоги, викладені у заяві, мають немайновий характер, то розмір третейського збору та строк його сплати визначається в ухвалі про порушення Третейського провадження. Якщо у позовній заяві об’єднуються позовні вимоги, то позивач зобов’язаний вказати окремо суму кожної позовної вимоги. Ціна такої позовної заяви буде визначатися сумою усіх позовних вимог у сукупності. Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, Голова Третейського суду або Склад суду за власною ініціативою чи за клопотанням позивача визначає ціну позову на підставі наявних даних.

Стаття 14. Відзив (заперечення) на позовну заяву

Відповідач повинен подати письмовий відзив (заперечення) на позовну заяву, в якому може заявити про визнання або невизнання ним позовних вимог та викласти свої заперечення по суті справи.

Стаття 15. Усунення недоліків позовної заяви

Якщо позовну заяву подано без додержання вимог, передбачених цим Регламентом, ухвалою Голови Третейського суду позовна заява залишається без руху та позивачу пропонується усунути виявлені недоліки протягом 5 календарних днів з моменту одержання ним такої ухвали. При не усуненні позивачем недоліків у встановлений строк, за відсутності клопотань щодо надання більшого часу на усунення недоліків з поважних причин, подана позовна заява та додані документи залишаються без розгляду та підлягають поверненню позивачу. Голова Третейського суду чи Склад суду може надати додатковий час для усунення недоліків позовної заяви, при цьому цей час не включається в строк розгляду справи.

Стаття 16. Відмова в третейському розгляді та повернення позовних матеріалів

Голова Третейського суду може відмовити у порушенні Третейського провадження, якщо дійде висновку про відсутність або недійсність третейської угоди про передачу спору до Третейського суду. Якщо позивач не сплатив третейський збір у розмірах та в строк, передбачені Регламентом та Положенням про третейські збори та витрати, або в ухвалі про порушення Третейського провадження, Голова Третейського суду може надати додатковий строк для їх сплати, при цьому справа вважається такою, що залишена без руху, або відмовити в порушенні Третейського провадження, про що виноситься ухвала.

Стаття 17. Порушення Третейського провадження

Голова Третейського суду протягом 5 робочих днів з моменту отримання належно оформленої позовної заяви з додатками виносить ухвалу про порушення Третейського провадження по третейській справі. В ухвалі про порушення Третейського провадження зазначаються правові підстави порушення провадження, у випадках, передбачених Регламентом визначається розмір Третейського збору, що підлягає сплаті, та строк його сплати. Крім цього, стороні (сторонам) в передбачених Регламентом випадках пропонується обрати (погодити) суддю із Списку суддів та у зазначений в ухвалі строк надати відзив чи заперечення на позовну заяву, чи повідомити про визнання позову, або внесення пропозиції щодо мирового врегулювання спору. В ухвалі про порушення третейського провадження може бути визначено час та місце розгляду справи, в разі, якщо відсутні обставини, які перешкоджають визначенню часу та місця слухання справи. Головний секретар (секретар) Третейського суду разом із текстом ухвали про порушення Третейського провадження надсилає (або вручає під розписку) відповідачу (відповідачам) позовну заяву та додані до неї документи не пізніше ніж через три дні від дня винесення ухвали про порушення Третейського провадження. Головний секретар (секретар) Третейського суду на прохання учасника Третейського провадження разом із текстом ухвали про порушення Третейського провадження надсилає (або вручає під розписку) Регламент та Положення про Третейський суд, а також Список Сторони можуть знайомитися з Регламентом, Положенням, та Списком суддів на офіційному інтернет-сайті Третейського суду (www.aautretsud.com.ua). На вимогу учасника Третейського провадження до початку слухання справи по суті йому надається примірник Регламенту Третейського суду. Регламент, Положення про третейський суд, Список суддів має бути надісланий (вручений під розписку) на вимогу учасника Третейського провадження в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідного прохання.

Стаття 18. Процесуальні строки та порядок обміну документами

Строки, що передбачені цим Регламентом або встановлені Третейським судом відповідно до його повноважень, починають обчислюватись з дня, наступного за тим, з якого починається строк. Якщо день, з якого починається строк, є святковим або неробочим, строк починається обчислюватись у перший наступний робочий день, якщо не зазначено іншого. Якщо останній день строку є святковим або неробочим, такий останній день переноситься на найближчий робочий день, наступний за таким святковим або неробочим днем. Повідомлення та документи вважаються надісланими в день їх відправлення поштою (рекомендованим листом) або в день, коли були отримані особисто стороною або її представником під розписку, або в інший спосіб, узгоджений між сторонами та Третейським судом. Позовна заява, відзив (заперечення) на позов, повістка, рішення, ухвала Третейського суду направляються стороні лише рекомендованим листом або вручаються особисто під розписку. Всі інші документи і повідомлення можуть бути направлені звичайним листом, або телефаксом, телеграфом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку.

Розділ 4

ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ СУДУ

Стаття 19. Третейські судді

Третейським суддею може бути особа, яка відповідає вимогам частини 2 статті 18 Закону України «Про Третейські суди» та положенням цього Регламенту. Суддя має бути незалежним та неупередженим, мати необхідні знання та досвід, які необхідні для вирішення спору. Суддя не може бути представником сторони у справі. Відомості про суддів, встановлені нормами Закону України «Про третейські суди» мають бути внесені до Списку суддів Третейського суду.

Стаття 20. Формування Складу суду, що розглядає справу

Склад суду формується шляхом призначення (обрання) суддів (судді) із Списку суддів. Сторони можуть на власний розсуд визначати число суддів, у тому числі одного (одноособовий склад) або будь-яку непарну кількість суддів (колегіальний склад), а також визначити конкретного суддю (суддів) для розгляду спору. Суддя або судді, які розглядають справу, незалежно від їх кількості, у період розгляду справи називаються Складом суду. Якщо сторони досягли згоди щодо колегіального розгляду третейської справи складом суду у кількості трьох або більше суддів, то:
1) особа, що звертається до Третейського суду з позовною заявою, у тексті позовної заяви, або окремому листі, або протягом двох робочих днів від дня одержання ухвали про порушення провадження у третейській справі обирає суддю або суддів у кількості, передбаченій третейською угодою;
2) у випадку, якщо особа, що звертається до третейського суду з позовною заявою, не обере суддю (суддів) в строк, зазначений в п.п. 1 ч. 3 цієї статті, то такий суддя призначається Головою Третейського суду;
3) ухвалою про порушення Третейського провадження, оформленою відповідно до ст. 17 цього Регламенту, відповідачу (відповідачам) повідомляється прізвище судді, що був обраний позивачем чи призначений Головою Третейського суду;
4) відповідач (відповідачі) має (мають) право протягом десяти днів або погодитись на кандидатуру, запропоновану в даній ухвалі, або обрати ще одного суддю із Списку суддів;
5) у випадку, якщо після спливу десятиденного строку відповідач (відповідачі) не погодить (погодять) кандидатуру судді, запропоновану позивачем, чи не обере (оберуть) ще одного суддю із Списку суддів, то справа розглядається суддею, що був обраний позивачем або призначений Головою Третейського суду, одноособово;
6) у випадку, якщо відповідач (відповідачі) обере (оберуть) ще одного суддю із Списку суддів та кількість третейських суддів буде парною, обрані судді не пізніше 3 днів обирають ще одного суддю зі Списку суддів для забезпечення непарної кількості суддів;
7) у випадку, якщо обрані сторонами судді не оберуть ще одного суддю для забезпечення непарної кількості суддів, то такий суддя призначається Головою Третейського Головуючий Складу суду у справі призначається Головою Третейського суду.
Сторони при укладенні Третейської угоди, або після виникнення спору, можуть домовитися про розгляд справи конкретним суддею (суддями у непарній кількості), вказавши прізвище, ім’я та по-батькові в Третейській угоді, укладеній відповідно до вимог Закону «Про третейські суди» та цього Регламенту. Сторони також мають право в Третейській угоді зазначити резервних суддів, які мають розглянути справу в разі неможливості розгляду справи попередньо визначеним суддею. В такому разі третейська справа передається на розгляд призначеному сторонами Третейському судді (суддям). Сторони мають право домовитися про вирішення спору одноособовим третейським суддею, з призначенням його протягом десяти днів (або іншого терміну, встановленого третейською угодою, але не більше тридцяти днів) від дня направлення ухвали про порушення Третейського провадження. В разі, якщо сторони протягом вказаного в цій статті Регламенту або в третейській угоді терміну не дійдуть згоди про призначення одноособового судді по справі, та не домовляться про розгляд справи колегіальним Складом суду, або про інший порядок формування Складу суду, одноособовий суддя по справі призначається Головою Третейського суду.
Якщо сторони домовилися про вирішення спору одноособовим суддею, але не вказали його при укладенні третейської угоди, або не передбачили порядок та строк його обрання в порядку, визначеному ч.6 цієї статті Регламенту, такий одноособовий суддя призначається Головою Третейського суду одночасно з порушенням Третейського провадження. Якщо третейська угода між сторонами не містить домовленості між сторонами про кількісний склад суду, та порядок його формування, то третейська справа вирішується одноособово третейським суддею, якого призначає Голова Третейського суду одночасно з порушенням Третейського провадження. При одноособовому вирішенні спору суддя повинен мати вищу юридичну освіту. При колегіальному вирішенні спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого Складу суду.
При призначенні (обранні) судді по справі, сторони, або Голова Третейського суду мають зазначити прізвище, ім’я, по-батькові Судді зі Списку суддів.

Стаття 21. Підстави для відводу судді

Відвід судді може бути заявлено у таких випадках:
1) якщо виникли обґрунтовані сумніви в його незалежності та неупередженості;
2) якщо він є близьким родичем однієї із сторін або інших осіб, які беруть участь у справі;
3) на його власне прохання або за спільним обґрунтованим рішенням сторін;
4) тривалого, протягом більш ніж одного місяця від дня призначення чи обрання, невиконання ним обов’язків судді у конкретній справі;
5) якщо суддя бере участь у вирішенні спору, який пов’язаний з виконанням ним службових повноважень за його основним (іншим) місцем роботи;
6) інші підстави відводу чи самовідводу судді передбачені статтею 19 Закону України «Про третейські суди».

Стаття 22. Порядок відводу судді

Сторона протягом трьох робочих днів після того, як їй стали відомі обставини, передбачені статтею 21 цього Регламенту, має право подати заяву про відвід судді до Секретаріату Третейського суду, або Складу суду, який розглядає справу, в разі заявлення відводу в засіданні суду.
Заява про відвід Судді має обов’язково містити інформацію про мотиви та підстави відводу, час, коли сторона дізналася про ці факти та обставини, а також інші відомості, що стосуються суті відводу.
Питання про задоволення заяви про відвід судді вирішується одностайним рішенням колегіального Складу суду, при цьому суддя, якому заявлено відвід, участі у голосуванні не бере, або Головою Третейського суду, в разі, якщо відвід заявлено одноособовому судді, або всьому складу суду, чи двом і більше суддям зі складу суду по справі, протягом трьох днів від дня подання заяви, про що виноситься ухвала.
В разі розгляду заяви про відвід, оголошеної у засіданні суду, в цьому ж засіданні, ухвала не виноситься, а стосовно результатів розгляду заяви про відвід зазначається у рішенні чи ухвалі, які виносяться за наслідками розгляду третейської справи.
У випадку задоволення заяви про відвід, Суддя вважається відведеним з моменту задоволення такої заяви.
В разі задоволення заяви про відвід судді справа передається на розгляд Складу суду, який має бути сформований в порядку, передбаченому третейською угодою та цим Регламентом. В разі, якщо відведено одного суддю з колегіального Складу суддів, то такий суддя замінюється в тому ж порядку, в якому він був обраний (призначений). В такому разі провадження по третейській справі зупиняється до формування повного Складу суддів по справі.
Суддя має право заявити про самовідвід. Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у статті 19 Закону України «Про третейські суди», що виникли після початку третейського розгляду, та заявити самовідвід. Юридичні наслідки самовідводу є ідентичними наслідкам відводу.

Стаття 23. Припинення повноважень судді, Складу суду

Повноваження судді по справі припиняються внаслідок фізичної або юридичної неспроможності виконувати покладені на нього функції відповідно до цього Регламенту, відводу (самовідводу) судді та з інших підстав передбачених статтею 21 Закону України «Про третейські суди». Рішення про припинення повноважень судді приймається Складом суду чи Головою Третейського суду. Склад суду чи Голова Третейського суду доводить до відома лише резолютивну частину рішення відносно припинення повноважень судді по справі. Мотиви такого рішення не повідомляються сторонам та іншим учасниками Третейського провадження. Повноваження Складу суду, який вирішував спір, припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі. У випадках, передбачених ст.ст. 44, 48, 49, 50, 53 цього Регламенту, повноваження Складу суду поновлюються і припиняються на час проведення зазначених у цих статтях процесуальних дій.

Стаття 24. Заміна судді

Процедура заміни Судді відбувається за взаємною згодою сторін, або у випадку відводу (самовідводу), припинення повноважень Судді відповідно до цього Регламенту. Суддя по справі, повноваження якого припинені згідно зі статтею 23 цього Регламенту, замінюється іншим третейським суддею в порядку, передбаченому Третейською угодою та цим Регламентом.

Стаття 25. Підготовка справи до Третейського розгляду

Попередню підготовку справи до Третейського розгляду здійснює відповідальний секретар (секретарі) Третейського суду, який передає справу та усі матеріали призначеному (обраному) Складу суду. Склад суду перевіряє стан підготовки справи до розгляду і за необхідності вживає додаткових заходів з підготовки до розгляду справи, зокрема може витребувати від сторін письмові пояснення, докази та інші додаткові документи. Голова Третейського суду за заявою сторони або за власною ініціативою має право об`єднати в одне провадження декілька однорідних позовних вимог по справах, в яких беруть участь одні й ті ж самі сторони, про що зазначається в ухвалі про порушення Третейського провадження та в рішенні Третейського суду.

Розділ 5

ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 26. Строк Третейського розгляду

Строк Третейського провадження у справі становить два місяці від дня першого засідання Третейського суду по справі. У випадках особливої складності справи або наявності інших обставин, що вимагали відкладення засідань Третейського суду, з інших підстав, передбачених цим Регламентом, Голова Третейського суду за зверненням Складу суду може продовжити строк Третейського розгляду до п`яти місяців, про що виносить мотивовану ухвалу. За згодою сторін, або в разі наявності інших обставин, що ускладнюють розгляд справи, строк розгляду може бути продовжено Головою Третейського суду на більший термін.

Стаття 27. Місце Третейського розгляду

Місцем проведення третейського розгляду справи є місцезнаходження Третейського суду. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження його засновника, що не обмежує засновника третейського суду в праві визначати розташування третейських суддів за адміністративно-територіальним принципом. Місце розгляду справи визначається в ухвалі про порушення Третейського провадження. Третейський суд може проводити засідання у будь-якому місці, яке він вважає належним з урахуванням обставин Третейського розгляду. Третейський суд може зібратися у будь-якому місці, яке він вважає належним, для огляду товару, іншого майна, доказів. Сторони повинні бути завчасно повідомлені про це, з тим, щоб мати можливість бути присутніми на такому огляді.

Стаття 28. Мова Третейського розгляду

Третейський розгляд проводиться українською мовою, якщо сторони не домовились про інше, або іншою мовою у випадках, передбачених чинним законодавством України про Не потребують перекладу на українську мову документи, складені російською мовою. Сторони мають право виступати, та подавати одна одній та/або суду документи, складені іншими мовами, за умови згоди іншої сторони або Складу суду. Ці документи не потребують перекладу в разі, якщо їх зміст відомий та зрозумілий сторонам та Складу суду, що має бути підтвердженого письмовими заявами сторін чи про що має бути зазначено в рішенні чи ухвалі Третейського суду. На прохання сторони, яка не володіє мовою судочинства, Третейський суд, за її рахунок, забезпечує таку сторону послугами перекладача. Документи, подані до Третейського суду іноземною мовою, повинні бути у відповідних випадках належним чином перекладені на українську або російську мови. Процесуальні документи по третейській справі складаються українською мовою, та іншою мовою, за проханням сторони по справі. В разі необхідності здійснення перекладу послуги перекладача оплачуються стороною, яка заявила про надання процесуальних документів мовою іншою ніж українська чи російська.

Стаття 29. Правила і процедури, прийняті Третейським судом

Сторони, уклавши третейську угоду про розгляд спорів у Третейському суді, вважаються такими, що вирішили застосовувати у процесі Третейського розгляду процесуальні правила, визначені цим Регламентом. При вирішенні спору сторони Третейського розгляду діють відповідно до правил, встановлених цим Регламентом.

Стаття 30. Судове засідання

Третейський розгляд справи відбувається у закритому судовому засіданні, якщо хоча б один із суддів зі Складу суду чи одна із сторін заперечують проти відкритого розгляду справи Третейським судом. Голова Третейського суду та Головний секретар Третейського суду можуть бути присутні на будь-якому судовому засіданні. При цьому на них поширюється дія принципу конфіденційності.

Стаття 31. Учасники третейського розгляду

Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники. Сторонами Третейського розгляду є позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред`явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, до яких пред’явлено позовні вимоги. У третейському розгляді можуть приймати участь треті особи. Третя особа бере участь у третейському розгляді добровільно, та може залучатися за клопотанням сторін, за ініціативою Складу суду, або за власною заявою. Треті особи користуються тими ж правами, що сторони Третейського розгляду, крім права оскарження рішення третейського суду, та заявлення відводу суддям.

Стаття 32. Права і обов’язки сторін

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, залучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення Складу суду, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, оскаржувати рішення і ухвали Третейського суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими цим Регламентом. Сторони зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи. Позивач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, робити уточнення позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред`явити зустрічний позов.

Стаття 33. Форми розгляду справ

Склад суду, враховуючи думку сторін, а також обставини спору, може винести ухвалу про проведення усного чи письмового слухання справи. Склад суду може прийняти рішення про призначення судді-доповідача. В такому випадку суддя-доповідач має підготувати до початку судового засідання доповідь, в якій викладає обставини справи, вимоги позивача, заперечення та пояснення відповідача, зміст наданих до Третейського суду документів та матеріалів, а також повідомляє інші необхідні дані для прийняття рішення.

Стаття 34. Письмовий розгляд справи

За клопотанням сторін справа може бути розглянута на підставі письмових матеріалів, що були подані до суду або залучені додатково в ході судового засідання та прийняття рішення, про що Склад суду виносить ухвалу.

Стаття 35. Розгляд справи в дистанційному режимі (із застосуванням технічних засобів зв’язку)

За клопотанням сторін на підставі ухвали Складу суду справа може бути розглянута в дистанційному режимі, тобто із застосуванням технічних засобів зв`язку, які забезпечують зв’язок між Складом суду та стороною (сторонами) по справі. Обов`язковою умовою розгляду справи в дистанційному режимі (із застосуванням технічних засобів зв’язку) є проведення огляду (дослідження) Складом суду оригіналів додатків до позовної заяви або інших поданих сторонами доказів, на які вони посилаються на підтвердження своїх вимог та заперечень. В разі розгляду справи в дистанційному режимі сторони повідомляються про час та місце судового засідання в порядку, передбаченому цим Регламентом, та мають право прийняти участь у засіданні шляхом безпосередньої участі чи направлення повноважних представників. Підтвердження повноважень сторін чи їх представників, що беруть участь у засіданні суду, що відбувається в дистанційному режимі, за умови, якщо вони не мали можливості надати Складу суду відповідні документи про наявність повноважень та посвідчення осіб раніше, відбувається в порядку, погодженому сторонами, та схваленому судом, та може передбачати залучення до вказаної процедури судді, розташованого за адміністративно-територіальним принципом, нотаріуса, іншої особи, яка буде уповноважена обома сторонами на такі дії та надасть до матеріалів справи письмове підтвердження виконання покладеного на неї зазначеного обов’язку. Про проведення розгляду справи у дистанційному режимі зазначається в рішенні, з обов`язковим посиланням на письмові докази направлення сторонам кореспонденції з зазначенням часу та місця розгляду третейської справи, та зазначення права сторін прийняти участь у засіданні суду.
За клопотанням сторони, чи за рішенням Складу суду здійснюється технічна фіксація засідання суду, що відбувається в дистанційному режимі, з залученням технічного носія інформації до матеріалів справи.

Стаття 36. Протокол слухання справи. Технічна фіксація судових засідань

За клопотанням хоча б однієї з сторони на підставі ухвали Третейського суду можуть вестися письмові протоколи судових засідань. Сторони вправі ознайомитись зі змістом протоколу та отримати копію протоколу, яка засвідчується Складом суду, Головним секретарем, секретарем або Головою Третейського суду. Для ведення протоколу за згодою Складу суду призначається секретар Третейського розгляду. Протокол повинен містити:
1. Найменування Третейського, Склад суду;
2. Номер справи;
3. Місце, дату, час початку та час закінчення слухання справи;
4. Прізвище, ім`я та по-батькові Суддів, що становлять Склад суду;
5. Повне найменування та/або прізвище, ім’я та по-батькові сторін, їх представників, свідків, експертів, перекладачів та інших учасників слухання;
6. Вимоги сторін та виклад інших важливих заяв (клопотань) сторін;
7. Короткий опис ходу слухання;
8. Вказівки та вимоги Третейського суду до сторін або учасників спору;
9. Підписи Суддів, секретаря судового засідання;
Третейський суд протягом двох днів з моменту складання протоколу на підставі відповідного клопотання сторони може внести зміни та/або доповнення до його тексту. Не підлягають розгляду клопотання сторін про зміну та/або доповнення протоколу, якщо вони подані з пропуском вказаного дводенного строку. Склад суду на вимогу сторони, або за власною ініціативою забезпечує здійснення технічної фіксації судового засідання, що передбачає аудіо запис судового засідання. В разі здійснення технічної фіксації протокол судового засідання не ведеться. Технічний носій аудіо запису судового засідання залучається до матеріалів третейської справи.

Стаття 37. Неявка сторони в судове засідання

Неявка належним чином повідомленої сторони в судове засідання без поважних причин не перешкоджає розгляду справи на підставі наявних матеріалів. Сторона може подати мотивоване клопотання Складу суду про відкладення засідання по справі. Склад суду на підставі такого клопотання від однієї зі сторін може відкласти засідання, якщо інша сторона не заперечує проти такого відкладення. Якщо інша сторона заперечує проти відкладення засідання, Склад суду може задовольнити клопотання та відкласти засідання тільки за наявності виняткових обставин. У випадку повторної неявки належним чином повідомленої сторони Склад суду має право розглянути справу і винести по ній рішення за її відсутності.

Стаття 38. Докази

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких Третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Третейський суд може визначити належність та допустимість конкретних доказів. Однак, обставини справи, які за законодавством повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись жодними іншими засобами доказування. Третейський суд самостійно визначає засоби доказування. Зокрема, ними можуть бути:
1. Письмові докази;
2. Пояснення сторін та третіх осіб;
3. Свідчення особи;
4. Речові докази;
5. Висновки експерта;
6. Аудіо- та відеозаписи;
7. Фактичні загальновідомі відомості та обставини;
8. Інші засоби доказування, які будуть визнані достовірними та належними з огляду на конкретні обставини справи.
Кожна сторона Третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об`єктивного вирішення спору. Якщо Третейський суд визнає за необхідне одержати документи від осіб, які не є учасниками Третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони або одну із сторін одержати відповідні документи та надати їх третейському суду. Третейський суд з власної ініціативи або на прохання сторони може звернутися до компетентних державних органів з проханням про сприяння в отриманні доказів. Сторони повинні надавати третейському суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Всі зібрані письмові докази, разом з процесуальними документами сторін (позовна заява, відзив на позов тощо) повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді. Порядок та місце зберігання речових доказів визначається Головним секретарем Третейського суду. Оригінали документів на вимогу сторони, що їх подала, повертаються стороні після закінчення третейського розгляду, з залишенням у справі копій. Сторона, надавши на огляд Складу суду письмові чи інші докази, може заперечити проти залучення їх оригінальних примірників до матеріалів справи. В такому разі оригінали досліджуються в судовому засіданні та повертаються стороні, яка їх надала, в тому ж засіданні, а до матеріалів справи залучаються їх копії, про що має бути зазначено в рішенні третейського суду чи іншому процесуальному документі, складеному за наслідками Третейського розгляду.

Стаття 39. Оцінка доказів

Оцінюючи доказ, Складу суду визначає його достовірність та вагомість у справі. Складу суду, оцінюючи доказ, керується внутрішнім переконанням, яке має бути обґрунтованим, встановленим на підставі аналізу матеріалів та об`єктивних даних у справі. Третейський суд має дати оцінку кожному доказу. При цьому Складу суду має враховувати належність, допустимість, достовірність як кожного доказу окремо, так і в сукупності з іншими доказами. Ніякі докази не мають для Третейського суду заздалегідь встановленої сили.

Стаття 40. Призначення експертизи

Третейський суд за власною ініціативою або за ініціативою сторін може призначити проведення експертизи для роз`яснення конкретних питань Третейського провадження, які вимагають спеціальних знань чи навичок.
Проведення експертизи або залучення експерта відбувається на підставі ухвали Складу суду.
В ухвалі про призначення експертизи визначаються:
1. Питання, які підлягають роз`ясненню експертом;
2. Найменування та адреса експертної установи;
3. Вимоги до сторін або учасників Третейського розгляду про надання необхідної
інформації для підготовки достовірного висновку експертизи;
4. Бажаний строк проведення експертизи.
5. Порядок розподілу витрат за проведення експертизи.
В рішенні по справі витрати зі сплати вартості експертизи можуть бути стягнені з однієї з сторін Третейського провадження на користь іншої, або розподілені між сторонами у відповідних пропорціях за рішенням Складу суду відповідно до обставин справи.

Стаття 41. Висновки експерта

Після проведення експертизи з урахуванням її строків, встановлених в ухвалі про призначення експертизи, експерт надає висновок у письмовій формі. Якщо експерт, здійснюючи експертизу, встановить обставини, що виходять за межі поставлених перед ним питань, він вправі включити отримані дані до висновків експертизи. Висновок експерта оголошується у судовому засідання та досліджується поряд з іншими доказами у справі. Третейський суд самостійно або на прохання сторони може залучити експерта після того, як він подав усний чи письмовий висновок до безпосередньої участі у розгляді справи, де сторонам та Складу суду надається право ставити йому запитання і залучати інших експертів (фахівців) для свідчення у спірних питаннях. Склад суду за власною ініціативою чи за обґрунтованим клопотанням сторони може призначити повторну експертизу.

Стаття 42. Забезпечення позову

Третейський суд має право вжити заходів до забезпечення позову. Якщо сторони не домовились про інше, Третейський суд може, за клопотанням сторін, або за власною ініціативою, розпорядитися про вжиття забезпечувальних заходів щодо предмету спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може зобов`язати будь-яку сторону надати належне забезпечення у зв`язку з такими заходами. Забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення Третейського суду. Про забезпечення позову Складом суду чи Головою Третейського суду до обрання чи призначення Складу суду виноситься відповідна ухвала.

Стаття 43. Перерва та відкладення засідання

Третейський суд може оголошувати перерви у засіданні. Після закінчення перерви судове засідання продовжується, при цьому обставини та факти, які були встановлені або досліджені до оголошення перерви, повторному встановленню або дослідженню не підлягають.
Третейський суд має право винести ухвалу про відкладення розгляду справи у випадку:
1. Необхідності витребування нових доказів;
2. Неявки на перше слухання справи сторони (сторін) або його (їх) представника (представників) та відсутності у справі доказів належного його повідомлення про місце, день та час засідання Третейського суду:
3. Заміни Судді, стосовно якого було задоволено заяву про відвід;
4. Розгляду питання про наявність/відсутність компетенції у Третейського суду;
5. Наявності інших обставин, що на думку Складу суду, перешкоджають вирішенню спору по суті.
В разі, якщо перерва оголошується у засіданні за участі всіх сторін, які розписуються про час та місце наступного судового засідання, повістки сторонам не надсилаються. В разі, якщо перерва оголошується за умови відсутності сторін чи їх представників, Третейський суд надсилає відсутній у засіданні стороні повістку з повідомленням про час та місце наступного судового засідання.

Стаття 44. Мирова угода

Третейський суд має запропонувати сторонам укласти мирову угоду. В разі погодження сторін на врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди, Склад суду надає час сторонам для складання мирової угоди, перериваючи засідання на час, достатній для складання мирової угоди. Мирова угода має бути затверджена Третейським судом відповідним рішенням про затвердження мирової угоди. Якщо сторони уклали мирову угоду, але не подали її на затвердження Третейському суду, він повинен продовжити розгляд справи та постановити рішення Третейського суду по суті справи. Якщо мирова угода, що стала підставою для припинення Третейського провадження, порушується або не виконується стороною, інша сторона має право звернутися із заявою до Третейського суду про поновлення третейського провадження у справі, за якою було затверджено мирову угоду, та винесення рішення про зобов`язання відповідача (відповідачів) виконати умови мирової угоди. У такому разі Голова Третейського суду поновлює Третейське провадження по справі, та призначає Склад суду – одноособового суддю для розгляду такої заяви. Склад суду зобов`язаний розглянути заяву сторони про поновлення третейського провадження в судовому засіданні з викликом сторін протягом 20 днів від дня поновлення Третейського провадження, та винести рішення, яким має право:
1. Відмовити в задоволенні заяви;
2. Задовольнити заяву повністю або частково.
Третейський суд задовольняє вимоги позивача в частині, яка не виконана відповідачем (відповідачами) добровільно в порядку, передбаченому мировою угодою. Мирова угода, та рішення третейського суду, яким вона затверджена, втрачають чинність на майбутнє в день набрання чинності рішенням Третейського суду у справі за наслідками розгляду заяви про спонукання до виконання умов мирової угоди. В процесі провадження за заявою про спонукання до виконання умов мирової угоди сторони можуть змінити умови мирової угоди, чи викласти її в новій редакції. В такому разі зміни до мирової угоди чи її нова редакція мають бути затверджені третейським судом в порядку, передбаченому для затвердження мирової угоди. З дня затвердження змін до мирової угоди чи її нової редакції угода в попередній редакції та рішення третейського суду, яким вона була затверджена, втрачають чинність. За розгляд заяви, поданої за правилами цієї статті Регламенту, справляється третейський збір у розмірі 25% від суми третейського збору, сплаченої за подання позовної заяви по справі, в порядку та строки, визначеному ухвалою про поновлення провадження у третейській справі. В разі несплати третейського збору заява повертається заявникові без розгляду, провадження припиняється.

Стаття 45. Припинення Третейського розгляду справи

Третейський розгляд справи припиняється з моменту винесення рішення Третейського суду, чи ухвали про припинення провадження згідно статті 53 Закону України «Про третейські суди».
Голова або Склад суду може винести ухвалу про припинення Третейського розгляду справи у випадку:
1. Відсутності у Третейського суду компетенції щодо розглядання даного спору;
2. Відсутності предмету спору;
3. Прийняття рішення про затвердження мирової угоди сторін;
4. Ліквідації юридичної особи, яка була стороною у справі;
5. Смерті, визнанні померлою або безвісно відсутньою фізичної особи, що була стороною у справі;
6. Систематичного невиконання сторонами вимог Третейського суду.

Розділ 6

РІШЕННЯ

Стаття 46. Рішення Третейського суду

Третейський суд постановляє рішення Третейського суду по суті справи з урахуванням строків, вказаних у статті 27 цього Регламенту. При колегіальному розгляді справи рішення Третейського суду виноситься простою більшістю голосів Складу суду. Суддя Третейського суду, який підписав рішення Третейського суду, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку у справі. В останньому судовому засіданні, за клопотанням сторін, може бути оголошено вступну та резолютивну частину рішення. Повний текст рішення Третейського суду по справі має бути виготовлений та направлений сторонам протягом п`яти днів від дня останнього судового засідання у справі. У випадку особливої складності справи повний текст рішення Третейського суду може бути виготовлений протягом п’ятнадцяти робочих днів після закінчення останнього засідання, про що оголошується в такому засіданні.

Стаття 47. Вимоги до рішення Третейського суду

Рішення Третейського суду має бути винесено у письмовій формі та підписано всіма третейськими суддями, які входять до Складу суду. Суддя, який виклав окрему думку, теж повинен підписати рішення, а текст його окремої думки додається до рішення Третейського суду. Форма рішення Третейського суду повинна відповідати вимогам статті 46 Закону України «Про третейські суди».

Стаття 48. Виправлення та роз`яснення рішення Третейського суду

Після одержання рішення Третейського суду, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може подати до Складу суду заяву про виправлення будь-якої помилки, допущеної в підрахунках, описки, друкарської, арифметичної помилки, чи іншої неточності аналогічного характеру. Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про роз`яснення резолютивної частини рішення. Третейський суд за умови обґрунтованості заяв, зазначених в частинах 1, 2 цієї статті, протягом десяти днів виносить відповідну ухвалу щодо внесення виправлення або надання роз`яснення. Така ухвала Третейського суду визнаються невід`ємною складовою частиною рішення по справі.

Стаття 49. Додаткове рішення

Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні. Третейський суд у складі, в якому розглядав справу по суті, має розглянути заяву, вказану у частині 1 цієї статті протягом п`яти робочих днів. За результатами розгляду Третейський суд може винести додаткове рішення або ухвалу про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення. Ухвала про задоволення заяви про прийняття додаткового рішення або відмову у задоволенні такої заяви оскарженню не підлягає.

Стаття 50. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та
порядку виконання рішення

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять виконання неможливим, за мотивованою заявою сторони Склад суду, що приймав рішення, розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, протягом 20 днів від дня порушення провадження за заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну порядку та способу виконання. За наслідками розгляду вказаної заяви Третейський суд виносить рішення. В разі неможливості розглянути заяву, передбачену в цій статті Регламенту, Складом суду, який прийняв рішення по справі, або надходження цієї зави в строк, що перевищує шість місяців з дня винесення рішення по справі, заява розглядається одноособово суддею, який призначається Головою Третейського суду в ухвалі про прийняття до розгляду заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну порядку та способу виконання. З заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну порядку та способу виконання справляється третейський збір в сумі 20% від суми третейського збору, який був сплачений позивачем по справі, в порядку та в строки, передбачені ухвалою про прийняття заяви до розгляду. В разі несплати третейського збору заява повертається заявникові без розгляду, провадження припиняється.

Стаття 51. Порядок оскарження рішення Третейського суду

Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, окрім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» з урахуванням того, що компетентним судом, визначеним в законі, є місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи Третейським судом.

Стаття 52. Порядок виконання рішення Третейського суду

Рішення Третейського суду підлягає добровільному виконанню у визначений в ньому строк. Сторони зобов`язуються добровільно виконувати рішення Третейського суду у строк та в порядку, передбачених в ньому. Якщо в рішенні Третейського суду не вказано строк його виконання, воно підлягає негайному виконанню. У разі невиконання рішення Третейського суду, воно підлягає виконанню у примусовому порядку.

Стаття 53. Перегляд рішень Третейського суду за нововиявленими обставинами

Третейський суд може переглянути прийняте ним судове рішення за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові та (або) Складу суду на момент розгляду справи та винесення по ній рішення. Рішення Третейського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, яка брала участь у справі, поданою не пізніше одного місяця з дня встановлення відповідних нововиявлених обставин. Пропущений строк на подання заяви про перевірку рішення за нововиявленими обставинами може бути поновлений за заявою зацікавленої особи, головою Третейського суду, при наявності поважних причин пропуску, про що постановляється відповідна ухвала.
Рішення Третейського суду переглядається за нововиявленими обставинами тим Складом суду, який прийняв рішення, протягом строку не більше двох місяців від дня порушення Третейського провадження за заявою про перевірку рішення за нововиявленими обставинами.
До подання заяви про перегляд рішення Третейського суду за нововиявленими обставинами застосовуються такі ж самі правила, як і до подання позовної заяви. Про час і місце розгляду заяви про перегляд рішення Третейського суду за нововиявленими обставинами завчасно повідомляються заявник та інші особи, які беруть участь у справі. Неявка цих осіб не є перешкодою для перегляду рішення Третейського суду за нововиявленими обставинами. За результатами розгляду заяви про перегляд рішення Третейського суду за нововиявленими обставинами Третейський суд виносить рішення. В разі неможливості перегляду справи за нововиявленими обставинами Складом суду, який виніс рішення, формується інший Склад суду, за процедурою, передбаченою для вирішення спору між сторонами відповідно до третейської угоди між сторонами та цього Регламенту. З заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами справляється третейський збір в сумі 50% від суми третейського збору, який був сплачений позивачем по справі, в порядку та в строки, передбачені ухвалою про прийняття заяви до розгляду. В разі несплати третейського збору заява повертається заявникові без розгляду, провадження припиняється.

ГОЛОВА ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ»
________________________Ярошенко О.О.