Третейський збір

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ ВИТРАТИ ТА ЗБОРИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Загальних Зборів АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» Протокол № 4 «08» грудня 2015 р.

               Стаття 1. Загальні положення

 

    1. Це  Положення  є  невід`ємною частиною Регламенту Постійно діючого Третейського суду при АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ». 

      2. До   складу   витрат,   пов`язаних   з   вирішенням  спору Третейським судом, належать:

     а) витрати Третейського суду, які складаються з:

     - третейського збору;

     - гонорарів третейських суддів;

     - витрат Третейського суду, пов`язаних з організаційним забезпеченням третейського розгляду, листуванням Третейського суду, телефонним, телеграфним, телексним,  факсимільним, електронним та іншим зв`язком, оплатою гонорару відповідальному секретарю (секретарям) Третейського суду та інших витрат.

     б) витрати третейських суддів, понесені ними у зв`язку з участю в третейському розгляді,  в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору.

     в) додаткові витрати, що виникають під час розгляду справи Третейським судом, зокрема:

     - витрати, пов`язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;

     - витрати, пов`язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;

     - витрати, понесені свідками.

     г) витрати сторін, зокрема, пов`язані з оплатою стороною, на користь  якої було  прийнято  рішення Третейського суду, послуг представника, пов`язаних із наданням правової допомоги.

  3. Надходження АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ», пов`язані з вирішенням спору Третейським судом, не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.

 

               Стаття 2. Реєстраційний збір та порядок його уплати 

      1. Реєстраційний збір є частиною третейського збору та  інших витрат Третейського суду,  який сплачується позивачем при поданні позовної заяви до Третейського суду.

     До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного збору.

      2. Реєстраційний збір складає 600 гривень. Розмір реєстраційного збору не залежить від ціни позову.

      3. Реєстраційний збір є безповоротним.

      4. Реєстраційний  збір  зараховується в покриття третейського збору та інших витрат Третейського суду.

      5. Реєстраційний збір вважається сплаченим в день, коли сума збору надійшла на поточний рахунок АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» № 26007010104538 в банку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», м. Київ,  МФО 380689,  код ЄДРПОУ 39345809.

 

               Стаття 3. Порядок обчислення та уплати витрат Третейського суду 

      1. Загальний розмір витрат Третейського суду,  в тому числі третейського збору,  гонорару третейських суддів та інших витрат Третейського суду обчислюється в залежності від ціни позову, яка визначається за правилами, встановленими у ст.13 Регламенту Третейського суду.

     Загальний розмір  витрат  Третейського суду розраховується таким чином:

 

Ціна позову в грн.       

Загальний розмір витрат Третейського суду, в тому числі третейського збору, гонорару третейських суддів та інших витрат Третейського

до 50 000                

6% від ціни позову,

але не менше 2500 грн.

від 50 001 до 100 000    

3000 грн. + 4% від ціни позову,

що перевищує 50 000 грн.

від 100 001 до 200 000   

5000 грн. + 3% від ціни позову,

що перевищує 100 000 грн.    

 

від 200 001 до 500 000   

8000 грн. + 2% від ціни позову,

що перевищує 200 000 грн.           

від 500 001 до 1 000 000 

14 000 грн. + 1% від ціни позову,

що перевищує 500 000 грн.          

 

від 1 000 001 до 5 000 000

19 000 грн. + 0,5% від ціни позову,

що перевищує 1 000 000 грн

від 5 000 001            

39 000 грн. + 0,3% від ціни позову,

що перевищує 5 000 000 грн.         

 

 

     Наведений вище розмір витрат Третейського суду сплачується у випадках, коли справу Третейський суд розглядає колегіально в складі  трьох третейських суддів. У тих випадках,  коли справа розглядається одноособово одним третейським суддею, сума що підлягає до сплати зменшується на 20%.

     Якщо сторонами  не  вирішене  питання  про  кількісний  склад третейських  суддів,  які  розглядатимуть справу,  позивач сплачує витрати Третейського суду авансом  з  розрахунку  розгляду справи трьома третейськими суддями. В цьому випадку, якщо сторони дійдуть згоди про розгляд справи одним третейським суддею,  витрати Третейського суду,  сплачені позивачем з врахуванням колегіального розгляду справи, за постановою голови   Третейського суду повертаються позивачу.

      2. Витрати Третейського суду щодо позовних вимог про укладання,  зміну та розірвання договорів (контрактів), а також визнання недійсними договорів (контрактів) складають 2500 грн.

      3. У складі загального розміру витрат Третейського суду гонорар третейських суддів складає 40%.

     Сума гонорару  складу  третейського  суду  розподіляється між третейськими суддями, що розглядали спір, наступним чином:

     - 40% від суми гонорару складу третейського суду виплачується третейському судді – доповідачу у справі;

     - решта  суми  розподіляється  між двома третейськими суддями порівну.

      4. Витрати  Третейського  суду  розраховані   відповідно   до таблиці,  наведеної  у ч.1 цієї статті, сплачуються позивачем на розрахунковий рахунок АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» № 26007010104538 в банку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», м. Київ,  МФО 380689,  код ЄДРПОУ 39345809.

 

               Стаття 4. Порядок сплати витрат Третейського суду у випадку збільшення позовних вимог 

      1. При  збільшенні  розміру  позовних  вимог  позивач повинен доплатити третейський збір,  витрати на гонорар третейських суддів та інші витрати Третейського суду відповідно до нової ціни позову.

      2. При недоплаті суми витрат Третейського суду відповідно до нової ціни позову,  Третейський суд залишає заяву про збільшення позовних вимог без розгляду.

 

               Стаття 5. Витрати Третейського суду  при зустрічному позові 

      До зустрічного позову застосовуються ті самі правила щодо обчислення третейського  збору,  витрат на гонорари третейських суддів та інших витрат Третейського суду,  що  і  до  первинного позову.

 

               Стаття 6. Зменшення розміру і часткове повернення витрат Третейського суду 

      1. У разі,  коли третейський розгляд справи Третейським судом не відбувся чи був  припинений, сплачені сторонами витрати Третейського суду повертаються сторонам, крім випадків, якщо  це було зумовлено відводом усіх суддів,  укладанням сторонами мирової угоди,  відмовою позивача від позову та іншими обставинами, передбаченими Законом України «Про третейські суди».

      2. У випадку, коли провадження по справі припиняється у зв`язку з укладанням сторонами мирової угоди або відмовою позивача від позову до утворення складу  Третейського суду, сплачені позивачем витрати Третейського суду повертаються позивачу,  про що вказується в ухвалі голови Третейського суду.

      3. Якщо позивач відізвав позов після утворення складу третейського суду, але до дня першого слухання  справи, зокрема, через те,  що сторони врегулювали спір мирним шляхом, рівно як і в інших випадках, коли Третейський суд отримує заяву до вказаного дня про відмову сторін від розгляду в Третейському суді, позивачу повертається 50% витрат Третейського суду, сплачених відповідно до ст. 3 цього Положення.

      4. Вказівка про часткове повернення витрат Третейського суду повинна міститися в ухвалі Третейського суду.

 

Стаття 7. Порядок відшкодування витрат третейських суддів, понесених ними у зв`язку з участю в третейському розгляді справи 

      1. У випадку участі у розгляді справи обраного стороною третейського судді,  який має  постійне місце перебування поза місцем проведення засідань Третейського суду,  ця сторона  повинна внести аванс на оплату витрат по його  участі в третейському розгляді (по переїзду, проживанню та ін.).

      2. У випадку, якщо сторона не сплатить аванс на оплату участі такого третейського   судді, їй пропонується обрати іншого третейського суддю, який має постійне місце перебування  у  місці проведення засідань Третейського суду.

     Якщо ця сторона не обере третейського суддю у встановлений строк, третейський   суддя     призначається  Президентом АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» відповідно до ст. 20  Регламенту Третейського суду.

      3. Остаточно питання про розмір витрат, понесених третейським суддею у зв`язку з участю в третейському розгляді, вирішується у засіданні Третейського суду, при цьому,  надмірно сплачений аванс повертається стороні, яка його сплатила, а у випадку недостатності суми  авансу  для компенсації витрат третейського судді – сторона, що обрала третейського суддю доплачує необхідну суму.

      4. Витрати, пов`язані з участю у розгляді справи третейського судді, який має постійне місце перебування поза місцем проведення засідань Третейського суду, несе  сторона, яка  обрала цього третейського суддю. Ці витрати не покладаються на іншу сторону в залежності від результату розгляду справи.

 

Стаття 8. Додаткові витрати, що виникають під час розгляду справи Третейським судом 

      1. До додаткових витрат, що виникають під час розгляду справи відносяться  витрати,  пов`язані з оплатою послуг експертів, перекладачів,  якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді, витрати, пов‘язані з оглядом і дослідженням речових  та  письмових  доказів у їх місцезнаходженні, витрати, понесені свідками.

      2. Якщо сторони не домовилися про інше, Третейський суд визначає, в яких  співвідношеннях  сторони  сплачують  додаткові витрати, зазначені в ч. 1 цієї статті.

      3. Третейський суд може покласти на сторони чи на одну із сторін обов`язок внести аванс на покриття додаткових витрат.

     Аванс на  покриття  додаткових  витрат  може  бути,  зокрема, витребуваний  Третейським  судом від сторони, яка заявила про необхідність здійснення дії у зв`язку з розглядом спору,  що може привести до додаткових витрат, якщо така заява буде визнана Третейським судом обґрунтованою. Третейський суд може поставити виконання таких дій в залежність від внесення цією стороною у встановлений строк авансу на покриття додаткових витрат.

 

               Стаття 9. Витрати сторін 

      1. Витрати сторін – це витрати, які несе кожна сторона окремо у  зв`язку  із  захистом своїх інтересів через представників перед Третейським судом, їх відрядженням, оплатою послуг представника, пов`язаних із наданням правової допомоги.

      2. Витрати, понесені стороною, на користь якої було винесено рішення, у зв`язку із захистом своїх інтересів перед  Третейським судом  можуть  бути покладені на протилежну сторону в тій мірі,  в якій Третейський суд визнає їх обґрунтованими і розумними.

 

Стаття 10. Розподіл витрат, пов‘язаних з вирішенням спору третейським судом 

      1. Витрати, пов`язані з вирішенням спору Третейським судом, покладаються на сторону,  проти якої було винесене рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше.

      2. Якщо позов був задоволений частково витрати Третейського суду покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача – пропорційно  до тієї частини позовних вимог, в якій йому було відмовлено.

      3. При відмові позивача від  позову  витрати,  пов`язані  з вирішенням спору Третейським судом, покладаються на позивача, якщо інше не передбачено угодою сторін.

      4. Якщо Третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного  спору  внаслідок  відсутності  у нього компетенції,  третейський розгляд припиняється, а   витрати Третейського суду, відшкодовуються сторонами в рівних частках.

      5. Про розподіл витрат, пов`язаних з вирішенням спору Третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду.

      6. З врахуванням обставин конкретної справи Третейський суд може встановити інший розподіл  витрат,  пов`язаних  з  вирішенням спору Третейським судом.

     Як виняток із правил, Третейський суд може стягнути на користь  однієї із сторін з другої сторони зайві витрати, що були понесені першою стороною внаслідок недоцільних або несумлінних дій другої сторони. Під такими діями маються на увазі, зокрема дії, що призвели до невиправданої обставинами справи затримки процесу.

 

ГОЛОВА ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ «АГРОІНДУСТРІАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ»

________________________Ярошенко О.О.